Gąsawa, dnia 10 stycznia 2020 r.

Kontrola i weryfikacja zgodności deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym

Urząd Gminy w Gąsawie zawiadamia, że rozpocznie weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie Gminy Gąsawa.

Po wstępnej weryfikacji dotychczas zlożonych deklaracji stwierdzono niezgodność ze stanem faktycznym dotyczącym liczby osób zamieszkujących oraz przebywających na danej nieruchomości. Wynika to z braku aktualizacji danych zawartych we wcześniej złożonych deklaracjach.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana danych, będacych podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi takich, jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku braku aktualizacji danych zawartych w deklaracji w uzasadnionych przypadkach, co do informacji zawartych w deklaracji, organ podatkowy wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji, wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość w oparciu o dane zgromadzone podczas postępowania.

Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania oraz wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.